ZEISS VISION CENTER Gent | Eigenaar: Frederik Hungenaert

ZEISS Vision Center

Gegevensbeschermingsverklaringen

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website https://www.zeissvisioncenter.com/nl_be/gent.html bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst voorziet u van gedetailleerde informatie over gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is er verantwoordelijk voor gegevensverwerking op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder, Carl Zeiss Vision Belgium N.V. ; Ikaroslaan 49, 1930 Zaventem ; BE0418 008 929

Hoe verzamelen wij uw gegevens en welke gegevens verzamelen wij?
Enerzijds verzamelen wij uw gegevens wanneer u ze met ons deelt. Dit omvat bijvoorbeeld uw contact- en identificatiegegevens die u invoert in een contactformulier, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, emailadres, etc.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. welke internetbrowser en besturingssystemen gebruikt worden, of het tijdstip waarop de pagina opgehaald werd, welk IP-adres werd gebruikt, informatie over uw bezoek aan de website). De verzameling van deze gegevens begint automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Sommige van de gegevens worden gebruikt om een storingsvrij bezoek van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden (zie ook hieronder):

 • Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk om onze gerechtvaardigd belangen te behartigen, voor zover onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten, bijvoorbeeld we gebruiken uw gegevens om uw voorkeuren te kennen om zo onze dienstverlening daarop af te stemmen, om fraude te voorkomen en om onze website te beveiligen;
 • Het gebruik van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld om uw bestellingen uit te voeren; en/of
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bv. u heeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming gegeven dat we uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven en marketingmateriaal toe te sturen.

Aan wie maken wij uw gegevens over?
We maken uw gegevens over aan geselecteerde derden, waaronder: Handelspartners;

 • IT-dienstverleners;
 • Aanbieders van zoekmachines en analysediensten, die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze site, bijvoorbeeld Google (zie hieronder);
 • Aanbieders van plug-ins en tools, waaronder YouTube en Google voor Google Maps (zie hieronder)

We geven uw gegevens door aan bestemmelingen buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk de VS, waar Google en YouTube gevestigd zijn. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft het recht om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, te allen tijde en gratis. Daarnaast heeft u het recht om incorrecte gegevens te corrigeren, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw persoonsgegevens te verwijderen. Ook kunt u, indien van toepassing, uw recht aangaande gegevensportabiliteit uitoefenen, en, in het geval van een vermoeden van onwettelijke gegevensverwerking, een klacht indienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst en zonder hiervoor een reden op te hoeven geven.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen kunt u ons contacteren op address Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Germany of via email datap rivacy @zeiss .com . Wij zullen uw verzoek afhandelen binnen de termijnen bepaald in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Analytische tools en tools van derden
Uw surfgedrag kan statistisch geanalyseerd worden wanneer u onze website bezoekt. Dit wordt voornamelijk gedaan door middel van cookies en met analytische programma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans geanonimiseerd plaats: het is niet direct herleidbaar tot uzelf. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. In de volgende gegevensbeschermingsverklaring hieronder vindt u gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de opties voor bezwaarmaking in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerder van deze website https://www.zeissvisioncenter.com/nl_be/gent.html neemt de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, kunnen er verschillende soorten gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De huidige versie van de gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waar we deze voor gebruiken. De verklaring geeft ook aan hoe en waarom dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevensverzending via internet (bijv. in communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan bepaalde veiligheidskwetsbaarheden. Volledige bescherming van gegevens tegen inbreuk door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie en de functionaris voor gegevensbescherming
De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens op deze website is: ZEISS VISION CENTER Cool Optiek Gent, Botestraat 24, 9032 Gent

Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, bepaalt wat de doelstelling en middelen zijn voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of vergelijkbare gegevens).

Indien u een vraag of klacht heeft kan u altijd contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming op Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Germany of via datap rivacy @zeiss .com.

Contacten voor gegevensbeschermingskwesties
Indien u zich zorgen maakt over kwesties met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact op met: Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Germany en email datap rivacy @zeiss .com.

Het intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw expliciete toestemming. U kunt eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mail aan ons is hiervoor afdoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die uitgevoerd wordt tot aan de intrekking van de toestemming is niet onderhevig aan deze intrekking van toestemming.

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende autoriteit
In het geval van een overtreding met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende autoriteit. De bevoegde regelgevende autoriteit voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming en privacywetgeving is doorgaans de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin uw bedrijf gevestigd is. Klik op de volgende link voor een lijst van de regelgevende autoriteiten die belast zijn met gegevensbescherming, met hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

U kunt hiervoor onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via email: datap rivacy @zeiss .com of u kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 con tact @apd -gba .be

Het recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om uw gegevens die wij automatisch verwerken, op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract, over te laten dragen naar een derde partij in een veelvoorkomend machineleesbaar formaat. Wanneer u de directe verzending van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij verzoekt, zal dit alleen gebeuren in zoverre als dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie, beperking van verwerking en verwijdering
Binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, heeft u te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden en, overeenkomstig met de wettelijke bepalingen, recht op correctie, en recht op beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doeleinde en voor enige andere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde gebruikmaken van het bovenstaande adres..

Bezwaar tegen reclame via e-mail
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn overeenkomstig de verplichte wettelijke kennisgeving om ons reclame en informatiemateriaal te sturen waar we niet expliciet om gevraagd hebben. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in het geval van het ongevraagd versturen van reclame-informatie, bijv. via spammails.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens niet per ongeluk of onrechtmatig worden vernietigd, verloren, gewijzigd, op een ongeoorloofde manier worden bekendgemaakt of op een ongeoorloofde manier worden behandeld.

3. Gegevensverzameling op onze website

Het delen van uw persoonsgegevens
Om de diensten van de websitebeheerder mogelijk te maken, kan het zo zijn dat uw gegevens naar derden worden verstuurd die betrokken zijn bij orderverwerking, zoals zakenpartners of IT-serviceproviders (specifiek met betrekking tot de technische ondersteuning van deze website aan Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Duitsland, en, indien van toepassing, aan andere bedrijven van de ZEISS Groep). Met betrekking tot het verzenden van persoonsgegevens naar deze derden, beperken we onszelf tot de informatie die nodig is om de betreffende service te leveren. Dit gebeurt overeenkomstig de vereiste gegevensveiligheid. Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzenden aan derden die zich gebonden hebben aan het beschermen van uw gegevens en de verwerking van deze overeenkomstig de geldende wetgeving.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Doorgaans wordt uw informatie verwerkt op servers in Duitsland. Als hier goedkeuring voor is gegeven, kan uw informatie ook in andere landen dan Duitsland worden verwerkt. Gebruikersinformatie wordt ten dele verwerkt door externe bedrijven. Het forwarden van gegevens binnen de ZEISS Groep (in zoverre als hier toestemming voor is gegeven), het naar het buitenland verplaatsen van gegevens, en het verwerken van gegevens via externe partners, vindt allemaal plaats in volledige overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Deze activiteiten worden beveiligd door middel van wettelijke regelingen met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder dataverwerkingsovereenkomsten, EU-modelcontractbepalingen en internationale conventies. Neem, voor meer informatie over de derdelandgaranties, contact op met de bovenstaande contactpersonen voor gegevensbescherming en privacy.

Cookies
De website maakt op bepaalde pagina's gebruik van cookies die opgeslagen worden op uw computer en ons in staat stellen om uw gebruik van de website te analyseren. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw computer worden gezet en opgeslagen worden door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn 'sessiecookies'. Na afloop van uw bezoek worden deze meteen automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browserinstellingen zo configureren dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies geplaatst worden en u individuele cookies moet goedkeuren voor ze geplaatst worden; u kunt ook instellen dat cookies alleen in bepaalde gevallen toegestaan worden of in het algemeen. Daarnaast kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden wanneer de browser gesloten wordt. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van de website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies uit te voeren die u wilt gebruiken (bijv. de winkelmand-functie) worden opgeslagen overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch storingsvrij en geoptimaliseerd aanbieden van diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze apart uitgelegd in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden
De websiteprovider verzamelt automatisch informatie en slaat informatie automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch uw browsergegevens naar ons forwarden. Deze informatie omvat:

 • Het browsertype en de versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • de referrer-URL
 • de hostnaam van de verwerker die toegang verkrijgt
 • het tijdstip van de serveropvraag
 • uw IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen en ook als het legitieme belang van de websitebeheerder overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG (analyse, optimalisatie en efficiënt, economisch gebruik en veiligheid van het online aanbod). Om veiligheidsredenen (bijv. beslechting van misbruik of frauduleuze acties), worden serverlogbestanden maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens die langer bewaard moeten blijven om bewijsredenen zijn gevrijwaard van verwijdering tot de uiteindelijke beslechting van het respectievelijke incident.

Contactformulier
Wanneer u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het vraagformulier, waaronder de contactgegevens die u daarin deelt, bewaard voor de verwerking van uw vraag en om ons te laten reageren op vervolgvragen die u mogelijk heeft. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van gegevens op het contactformulier wordt daarmee dus exclusief uitgevoerd op basis van uw toestemming (artikel 6(1)(a)van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mail aan ons is hiervoor afdoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die uitgevoerd worden tot aan de intrekking van de toestemming zijn niet onderhevig aan deze intrekking van toestemming.

De gegevens die u opgegeven heeft op het contactformulier zullen door ons bewaard worden totdat u ons vraagt om deze gegevens te verwijderen, uw toestemming intrekt voor deze bewaring of tot de reden waarom deze gegevens bewaard worden niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw vraag is afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - specifiek met betrekking tot bewaartermijnen - blijven daarbij onaangetast.

4. Analytische tools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van Google Analytics, een webanalysedienst. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie over uw gebruik van deze website, die verkregen wordt via de cookie, wordt verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar deze informatie wordt opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies vindt plaats op de rechtsgrond van artikel 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om het websiteaanbod en de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres verkort wordt door Google. Dit geldt binnen de EU-lidstaten of de andere landen die de eerdere overeenkomst ondertekenden over de Europese Economische Ruimte voor verzending naar de Verenigde Staten. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen verstuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar het adres wordt afgekort. Namens de beheerder van de website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website, en om de eigenaar van de website andere diensten aan te bieden betreffende het gebruik van de website en internet. Google zal geen andere gegevens koppelen aan het IP-adres dat uw browser doorstuurt binnen het kader van Google Analytics.

Browser-plugin
U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware zo in te stellen. Als u hiervoor kiest, moet u echter wel weten dat u mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Daarnaast kunt u, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die u kunt vinden via de volgende link, verhinderen dat Google de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), kan verzamelen en verwerken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen dataverzameling
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens verzameld worden tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

U kunt meer informatie vinden over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics in de databeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Ordergegevensverwerking
Wij hebben een overeenkomst met betrekking tot ordergegevensverwerking gesloten met Google en houden ons volledig aan de strikte eisen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit wanneer wij gebruik maken van Google Analytics.

Demografische kenmerken van Google Analytics
Deze website gebruikt de 'Demografische en interessegegevens'-functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij rapporten uitdraaien die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers aan onze website. Deze gegevens worden verzameld via interesse-gerelateerde reclames van Google en via bezoekersgegevens van externe leveranciers. Deze gegevens kunnen niet teruggeleid worden tot een specifiek persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitzetten via de weergave-instellingen in uw Google-account of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics uitzetten, zoals beschreven staat in het hoofdstuk 'Bezwaar tegen dataverzameling'.

5. Plug-ins en tools

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de YouTube-website die door Google wordt beheerd. De beheerder van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van de sites bezoekt die een YouTube-plug-in gebruiken, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt daarmee op de hoogte gesteld van welke van onze websites u bezocht heeft.

Als u ingelogd bent met uw YouTube-account, maakt u het mogelijk voor YouTube om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit uw YouTube-account te loggen.

YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod aantrekkelijk aan te kunnen bieden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang overeenkomstig artikel 6 (1) (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

U kunt meer informatie vinden over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics in de databeschermingsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de Google Maps-dienst via een API. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Het is noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan om ervoor te zorgen dat u de functies van Google Maps kunt gebruiken. In het algemeen wordt de informatie over uw gebruik van deze website verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar het wordt opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op de gegevensverzending.

Google Maps wordt gebruikt om ons online aanbod aantrekkelijk aan te kunnen bieden en om het makkelijk te maken om de locaties te vinden die op onze website worden weergegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG.
U kunt meer informatie vinden over de behandeling van gebruikersgegevens in de databeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.